Zobacz także:

IMPREZY SPORTOWE ODWOŁANE

W związku z rekomendacją ministra sportu, MOSiR Nowa Sól odwołuje wszystkie, organizowane przez siebie, imprezy sportowe zaplanowane na najbliższy miesiąc, tj. do dnia 10 kwietnia br.

Więcej…

Nabór uzupełniający na ratownika wodnego

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Soli ogłasza nabór uzupełniający na stanowisko ratownika wodnego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

Więcej…

Wypełnij deklarację postoju łodzi na Marinie

MOSiR zaprasza do składania wniosków o postój łodzi na nowosolskiej Marinie w sezonie 2020. Osoby zainteresowane składają deklarację wyłącznie osobiście od dnia 1 marca 2020 roku w biurze na Przystani kajakowej (ul. Al. Wolności 1A).

Więcej…

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W NOWEJ SOLI ogłasza nabór na stanowisko Gospodarz Obiektu Sportowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

1. Wymagania niezbędne

· wykształcenie min. średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku lub wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku (preferowane: ekonomiczne, organizacja i zarządzanie, techniczne, wychowanie fizyczne),

· staż pracy - minimum 4-letni,

· doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub podstawowa znajomość zagadnień z dziedziny elektryki, elektroniki, automatyki, mechaniki, CO, wentylacji, uzdatniania wody,

· niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

· posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

· stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

· obywatelstwo polskie

2. Wymagania dodatkowe

· znajomość przepisów z zakresu ustaw: o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, o kulturze fizycznej i sporcie, o bezpieczeństwie imprez masowych, prawa pracy i bhp, ustaw i innych aktów prawnych niezbędnych do właściwego wykonywania zadań na wyżej wymienionym stanowisku, a także związanych z organizowaniem działalności obiektu sportowego,

· znajomość technologii uzdatniania wody basenowej,

· znajomość zagadnień dotyczących wentylacji pomieszczeń,

· posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie: eksploatacji/dozoru instalacji i

urządzeń elektrycznych oraz eksploatacji/dozoru instalacji i urządzeń cieplnych,

· umiejętność posługiwania się komputerem na podstawowym poziomie w zakresie pakietu MS Office,

· doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowniczym,

· komunikatywna znajomość języka angielskiego,

· prawo jazdy kat. B.

3. Zakres wykonywanych zadań

· nadzorowanie pracy konserwatorów (pracowników technicznych) obiektu,

· okresowe przeglądy, konserwacja, bieżące naprawy systemów technologii basenowej,

· uzupełnianie środków chemicznych zgodnie z instrukcją,

· nadzór techniczny, kontrola parametrów poszczególnych technologii obiektu sportowego (uzdatnianie wody, wentylacja itd.)

· koordynacja bieżących napraw i remontów obiektu,

· dbałość o oszczędne gospodarowanie energią cieplną, elektryczną, wodą i innymi materiałami eksploatacyjnymi,

· prowadzenie właściwej dokumentacji technicznej, sporządzanie dziennych raportów pracy,

· przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów BHP i p. poż.,

· przestrzeganie regulaminu organizacyjnego i regulaminu Pływalni Krytej Solan.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

· wymiar czasu pracy – pełny etat, gotowość do pracy w systemie zmianowym.

· rodzaj pracy – umowa o pracę,

· dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” ( zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej),

· świadczenia o charakterze socjalnym,

· planowy termin zatrudnienia 18.11.2019r.

5. Wymagane dokumenty

· list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,

· życiorys – CV – własnoręcznie podpisany,

· kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

· kserokopie świadectw pracy lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,

· kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

· oświadczenie o niekaralności,

· oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu

z pełni praw publicznych,

· kwestionariusz osobowy wraz z numerem telefonu,

· kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (dowód osobisty lub paszport).

Nabór zostanie przeprowadzony w II etapach - I etap – weryfikacja dokumentów, - II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Do II etapu rekrutacji zakwalifikowane zostaną tylko te aplikacje, które będą:

· złożone w wskazanej formie i terminie,

· zawierać, wymagane na dane stanowisko, udokumentowane kwalifikacje,

· zawierać klauzulę uprawniającą do przetwarzania danych osobowych kandydata w celach rekrutacyjnych, w brzmieniu:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

    Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Soli, ul. Św. Barbary 2, 67-100 Nowa Sól.

    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowej Soli pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji i nie będą przekazywane osobom trzecim.
    Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2018, poz. 917) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018, poz. 1260).
    Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
    Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
    Dokumenty kandydata wyłonionego w trakcie naboru, z którym zostanie nawiązany stosunek pracy, dołącza się do jego akt osobowych.
    Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowych informacji o stanowisku udziela Dyrektor MOSiR Nowa Sóltel. 68 387 55 20

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko Gospodarza/Konserwatora MOSiR” w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Soli, ul. Św. Barbary 2 do dnia 06.11.2019 r.

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Budynek główny

Kontakt:

ul. Świętej Barbary 2

Tel: +48 68 387 55 20

www.mosir-nowasol.pl

Park Krasnala

Kontakt:

ul. Al. Wolności

Tel: +48 68 415 66 69

ORLIK "KACZA GÓRKA"

Kontakt:

ul. Południowa

Tel: +48 68 415 66 68

Przystań pasażerska i Marina

Kontakt:

Marina

Tel: +48 68 38 71 944

Hala Widowiskowo-Sportowa

Kontakt:

ul.Botaniczna 22

Tel: +48 68 387 03 63

Stadion Sportowy

Kontakt:

ul. 1-go Maja 26

Tel: +48 68 387 78 07

Orlik Jana Pawła II

Kontakt:

ul. Jana Pawła II

Tel: +48 68 444 37 66

Orlik na Botanicznej

Kontakt:

ul. Botaniczna 22

Tel: +48 68 387 03 63