Baza funduszy dla NGO 

                  2

Znajdź odpowiedni program i zrealizuj swój pomysł! Gubienie się w gąszczu informacji o programach dotacyjnych zawsze jest uciążliwe, czasochłonne i zniechęcające. Dlatego stworzyliśmy bazę, która w szybki sposób pozwoli na dotarcie do informacji o poszczególnych konkursach grantowych.
Każda pozycja zawiera link odsyłający do strony internetowej podmiotu udzielającego dofinansowania, na której zamieszczone są informacje dotyczące reguł uczestnictwa oraz możliwości otrzymania grantu.

 

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielane jest dofinansowanie instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:


Innowacje w edukacji
Edukacja ekonomiczna
Dziedzictwo kulturowe i tradycje
Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży
Priorytety ochrony zdrowia,
Polityka społeczna


W ramach wszystkich obszarów programowych, finansowane są takie działania, jak m.in.: warsztaty, szkolenia, konkursy i olimpiady.
O dotacje mogą wnioskować: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, uczelnie wyższe, domy kultury, biblioteki, jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego.

Więcej informacji na stronie:
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm

 

Fundacja Santander


Misja Fundacji jest następująca: „Myślimy o przyszłości naszego kraju i dlatego inwestujemy w młodych, ambitnych i odpowiedzialnych ludzi. Promujemy postawy społeczne, inspirujemy do działania, stwarzamy możliwości.”
Fundacja prowadzi cztery programy grantowe:
Bank Ambitnej Młodzieży,
Bank Młodych Mistrzów Sportu,
Tu mieszkam, tu zmieniam Eko,
Program dla seniorów.


Więcej informacji na stronie:
https://fundacja.santander.pl/programy-grantowe/

 

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego


Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego została założona w 2004 roku z okazji 80 rocznicy powstania Banku Gospodarstwa Krajowego.
Misją Fundacji jest aktywizowanie i wspieranie obywateli na różnych etapach ich życia.
Fundacyjne programy:


Generacja 6.0
Dzieci Kapitana Nemo
Skrzydła dla Mamy
Małe Miasto
Były Sobie Pieniądze
Na Dobry Początek
Moja Mała Ojczyzna
Wolontariaty


Informacje o poszczególnym konkursie znajdują się na stronie:
https://www.fundacja.bgk.pl/programy/


Fundacja KGHM Polska Miedź


Celem Fundacji KGHM Polska Miedź jest troska o lokalną tożsamość, tradycje i wsparcie finansowe tych obszarów, które są dla ludzi ważne. Wspierane są szpitale i przychodnie, szkoły, teatry, opery, filmy, imprezy i obiekty sportowe. Podstawą działania Fundacji KGHM Polska Miedź są darowizny, które udzielane są osobom fizycznym oraz instytucjom.
Osoby fizyczne mogą uzyskać wsparcie w zakresie ochrony zdrowia, a instytucje wspierane są w realizacji inicjatyw, projektów i przedsięwzięć w czterech obszarach:


Zdrowie i bezpieczeństwo,
Sport i rekreacja,
Nauka i edukacja,
Kultura i tradycje.


Termin składania wniosków: dotacje są przyznawane na bieżąco


Więcej informacji:


http://www.fundacjakghm.pl/


Osoby fizyczne mogą starać się o darowizny w zakresie ochrony zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych. Wniosek o darowiznę złożyć może:


osoba pełnoletnia;
opiekun prawny;
rodzic osoby niepełnoletniej.


http://www.fundacjakghm.pl/web/guest/dla-osob-fizycznych


Wszystkie instytucje, które ubiegają się o przyznanie darowizny od Fundacji KGHM Polska Miedź muszą poprawnie wypełnić wniosek zawierający szczegółowe dane o przeprowadzanym projekcie. Do każdego wniosku trzeba dołączyć:


szczegółowy opis projektu;
szczegółowy budżet projektu;
statut organizacji lub inny dokument określający zasady działalności wnioskodawcy;
kserokopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie działalności.


http://www.fundacjakghm.pl/web/guest/dla-instytucji


Fundacja LOTTO Milion Marzeń


Fundacja LOTTO Milion Marzeń powstała w 2009 roku, aby wypełniać misję społeczną fundatora – Totalizatora Sportowego.
Do jednych z najważniejszych inicjatyw i projektów fundacji należy program sportowy, mający na celu popularyzację aktywności fizycznej wśród młodzieży gimnazjalnej, a także program kulturalny, wspierający młodych twórców i animatorów. Fundacja aktywnie promuje ideę wolontariatu i angażuje pracowników Totalizatora Sportowego w działania na rzecz potrzebujących. W ramach statutowo określonych programów udziela też różnym podmiotom pomocy filantropijnej.


PROGRAM GRANTÓW


Fundacja angażuje się we współpracę z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Wspiera także inicjatywy innych organizacji non-profit  ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwiania dostępu do kultury.
Obszary działań, na które można uzyskać Wsparcie:


sport,
kultura, dziedzictwo narodowe
edukacja,
pomoc społeczna.


Fundacja udziela wsparcia organizacjom non-profit. Są to m.in: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego.
Warunkiem uzyskania Wsparcia jest złożenie poprzez informatyczny system składania wniosków znajdujący się na stronie http://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/ kompletnego i poprawnego pod względem merytorycznym „Wniosku o wsparcie”.
Termin składania wniosków: O wsparcie można się ubiegać przez cały rok kalendarzowy.


Więcej informacji:

https://www.fundacjalotto.pl/nasze-programy/


Fundacja Orange


Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęca młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności przy wykorzystaniu nowych technologii. W ten sposób zyskują liczne kompetencje, w tym kompetencje cyfrowe niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie XXI wieku.
Realizuje autorskie programy oparte na wynikach badań i konsultacjach z ekspertami w danej dziedzinie, takie jak:


Lekcja: Enter,
MegaMisja,
#SuperKoderzy,
Pracownie Orange


Więcej informacji na stronie:

https://fundacja.orange.pl/


Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza


Została powołana w listopadzie 2004 roku przez PGNiG SA – jedynego założyciela i donatora.
Zakres działalności fundacji obejmuje szeroko rozumiane wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, ale także działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Fundacja ma również na celu poznawanie historii ojczystej, budowanie tożsamości narodowej oraz czczenie pamięci polskich bohaterów.
Szczególną rolę w obecnie realizowanych programach Fundacji stanowią:


poznawanie historii ojczystej,
edukacja i nauka – historyczna, techniczna,
upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży,
realizowanie projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
wspieranie szkół im. Ignacego Łukasiewicza,
wspieranie działań kulturowo-historycznych poświęconych pamięci Żołnierzy Wyklętych.


Więcej informacji na stronie:

https://fundacja.pgnig.pl/czym-sie-zajmujemy/


Fundacja PZU


Do celów Fundacji należy: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Strategicznymi obszarami dla fundacji są:


edukacja,
kultura i historia,
zdrowie i pomoc społeczna,
bezpieczeństwo.


O dofinansowanie mogą się ubiegać instytucje publiczne i organizacje pozarządowe.
Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą online. Harmonogramy konkursów oraz szczegółowe informacje o warunkach ubiegania się o dotację zawarte są w regulaminach poszczególnych konkursów. Więcej informacji znajduje się w zakładce „Konkursy i dotacje”.


Więcej:

https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje


Nabór na dotacje pozakonkursowe trwa przez cały rok!


Więcej informacji na stronie:

http://fundacjapzu.pl


Fundusz Popierania Twórczości – Stowarzyszenie Autorów ZAiKS


Celem statutowym Funduszu Popierania Twórczości jest m.in. udzielanie pomocy, inicjowanie i wspomaganie dziedzin twórczości o trwałych wartościach kulturalnych, propagowanie twórczości polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tych rodzajów, które reprezentują wysokie walory artystyczne i wychowawcze, udzielanie pomocy finansowej instytucjom i twórcom, propagującym kulturę polską, a także otaczanie szczególną opieką wartościowych i ambitnych w swej formie i treści utworów artystycznych.
Zarząd Funduszu Popierania Twórczości może udzielać pomocy finansowej instytucjom propagującym twórczość rodzimą, w tym sztukę ludową i regionalną, współfinansować zjazdy, kongresy i imprezy, których celem jest rozwój i wzbogacenie kultury, fundować jednorazowe stypendia twórcom polskim i zagranicznym, także zapewniać środki materialne konieczne twórcom do wykonywania zawodu.


Więcej informacji na stronie:

http://www.zaiks.org.pl/133,103,fundusz_popierania_tworczosci


Kulczyk Foundation


Pomaga organizacjom i ludziom efektywnie pomagać. Wspiera projekty infrastrukturalne i inwestycje społeczne w krajach rozwijających się. Dba o to, by ci, którzy otrzymują pomoc, dostali również wsparcie i wiedzę niezbędną do tego, by dalej samodzielnie zmieniać swój los.
W każdym roku kalendarzowym odbywają się dwie edycje Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation.


Więcej informacji na stronie:

https://kulczykfoundation.org.pl/co-robimy/pomocowe/polska-konkurs-grantowy-kulczyk-foundation


Narodowe Centrum Kultury


Narodowe Centrum Kultury wspiera inicjatywy zewnętrzne, instytucje i organizacje poprzez prowadzone programy dotacyjne i stypendialne.


Więcej informacji o dotacjach NCK:

https://nck.pl/dotacje-i-stypendia


Regionalny Konkurs Grantowy (RKG) w ramach Programu 'Równać Szanse'


To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.
Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów.
Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat. 


Więcej na stronie:

https://rownacszanse.pl/o-programie