Wydział zamówień publicznych

Kontakt:

tel. 68 459 03 18

Naczelnik wydziału:
Wojciech Babiarczuk

tel. 68 459 03 20

 

 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i zagospodarowanie cmentarza komunalnego w miejscowości Otyń – etap II budowa ciągu pieszo – jezdnego i pola urnowego. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie rozbiórki istniejącej konstrukcji z płyt betonowych na odcinku, na którym zostanie wykonany ciąg pieszo - jezdny, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i pospółki oraz ułożenie nawierzchni betonowej z kostki brukowej o powierzchni ca. 1020 m2, humusowanie skarp wraz z profilowaniem i obsianiem trawą o powierzchni 305 m2, rozbiórkę nawierzchni betonowej o powierzchni ca. 400 m2 pod pole urnowe, profilowanie nawierzchni pod nisze urnowe o powierzchni ca. 100 m2, obsianie trawą pozostałej części terenu, na której dokonano rozbiórki nawierzchni betonowej o powierzchni ca. 300 m2, dostawę i montaż 100 szt. prefabrykowanych z betonu nisz urnowych (kręgi betonowe fi 500 wraz z dennicą wysokości 50 cm) oraz wymianę istniejących punktów świetlnych – 8 szt.

Termin wykonania zamówienia: do 20 grudnia 2017 r.

Termin składania ofert: do dnia 21 sierpnia 2017 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami nr 1-8

SIWZ.pdf

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 1 z załącznikami nr 1-2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania