Wydział zamówień publicznych

Kontakt:

tel. 68 459 03 18

Naczelnik wydziału:
Wojciech Babiarczuk

tel. 68 459 03 20

 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem na oś. Konstytucji 3 Maja oraz drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem – sięgacz od ul. Przyszłości w Nowej Soli. Charakterystyka robót:
a) przebudowa drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem na oś. Konstytucji 3 Maja w Nowej Soli obejmuje:
- frezowanie dywanika bitumicznego,
- rozebranie istniejących nawierzchni,
- przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej o długości ok. 285 m,
- budowę i przebudowę chodników,
- budowę miejsc postojowych,
- przebudowę kanalizacji deszczowej,
- humusowanie poboczy

b) przebudowa drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem – sięgacz od
ul. Przyszłości w Nowej Soli obejmuje:
- przebudowę istniejącej drogi o długości ok. 201 m ( w tym ok. 40 m – nawierzchni bitumicznej , ok. 105 m nawierzchni z kruszywa łamanego wraz z odnogą o długości ok. 56 m,
- budowę chodników,
- przebudowę zjazdów,
- budowę miejsc postojowych utwardzonych zielonych,
- budowę kanalizacji deszczowej.

2. Ternin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15 listopada 2017 r.

3. Termin składania ofert: do dnia 5 czerwca 2017 r. do godz. 10.00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3-7 do SIWZ

Informacja z otwarcia 

Informacja o unieważnieniu postępowania