Wydział gospodarki nieruchomościami

Kontakt:

tel. 68 459 03 43

Prezydent Miasta Nowa Sól
o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Nowej Soli wraz z oddaniem we współużytkowanie

wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej, na której jest posadowiony budynek

 

 

Lp.

KW Nr

Opis nieruchomości

Opis lokalu

Udział w gruncie

Stawki procentowe opłat użytkowania wieczystego

Aktualizacja opłat

Cena wywoławcza

Wadium

1.

ZG1N/00028429/0

obręb 2,

dz. nr 502/1

o pow. 201m2

ul. Kupiecka 5A/13

położenie w

budynku-II piętro

powierzchnia

użytkowa lokalu 50,55m2

trzy pokoje, dwie kuchnie i łazienka z WC

 

0,136
I-sza opłata 25%

opłaty roczne 1%

nie częściej niż 1 raz na 3 lata

76.000,00zł

8.000,00zł

2.

ZG1N/00035490/0

obręb 3,

dz. nr 232/5

o pow. 339m2

ul. Wyspiańskiego 25/3

położenie w

budynku-parter

powierzchnia

użytkowa lokalu 73,60m2

trzy pokoje, kuchnia i łazienka z WC

0,315

I-sza opłata 25%

opłaty roczne 1%

nie częściej niż 1 raz na 3 lata

 

 

99.000,00 zł

 

 

  10.000,00zł

 

 

 

  ul. Kupiecka 5A/13

  ul. Wyspiańskieo 25/3

 

Poprzedni przetarg na lokale z pozycji nr. 1 i 2 odbył się w dniu: 09.03.2018r.

Przetarg odbędzie się 20 kwietnia 2018r. o godzinie 900 w pokoju nr 2 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ul. Parafialnej 2.

Wadium w pieniądzu na lokal należy wnieść najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2018r. na konto nr 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto, PKO Bank Polski S.A. W tytule wadium należy podać adres nieruchomości.
Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Wniesione wadium zostanie zaliczone kupującemu na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po przetargu na podane przez wpłacającego konto bankowe.

 

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również „pełnomocnictwo notarialne”,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – dowody tożsamości wspólników spółki, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych – dowody tożsamości osób reprezentujących osobę prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa.

 

Cena za lokal oraz pierwsza opłata za współużytkowanie wieczyste gruntu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Do opłat za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu doliczony zostanie podatek od towarów i usług - stawka 23%.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t.j.Dz.U.2017.2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (Dz.U.2014.1490 j.t.).

Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu.

Informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Nowej Soli pok. nr 7, tel. 68 4590343.

Oględzin lokali będzie można dokonać w następujących terminach:
26.03.2018r. – ul. Kupiecka 5A/13 w godzinach 1100 – 1130, ul. Wyspiańskiego 25/3 w godzinach 1200 – 1230

04.04.2018r. - ul. Kupiecka 5A/13 w godzinach 1100 – 1130, ul. Wyspiańskiego 25/3 w godzinach 1200 – 1230

11.04.2018r. - ul. Kupiecka 5A/13 w godzinach 1100 – 1130, ul. Wyspiańskiego 25/3 w godzinach 1200 – 1230