Wydział gospodarki nieruchomościami

Kontakt:

tel. 68 459 03 43

PREZYDENT MIASTA NOWA SÓL
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych
położonych w obrębie 1 miasta Nowa Sól przy ulicy Zygmunta Starego,
stanowiących własność Gminy Nowa Sól – Miasto

Lp.

KW Nr

Pow. w ha

Oznaczenie nieruchomości

Termin zagospodarowania

Cena wywoławcza netto

Wadium

1.

ZG1N/00020929/9

0.0917

działka nr 944/34

brak

81.000,00 zł

8.000,00 zł

2.

ZG1N/00020929/9

0.0921

działka nr 944/36

brak

82.000,00 zł

8.000,00 zł

3.

ZG1N/00020929/9

0.1701

działka nr 944/38

brak

91.000,00 zł

9.000,00 zł

4.

ZG1N/00020929/9

0.0719

działka nr 944/45

brak

55.000,00 zł

6.000,00 zł

5.

ZG1N/00020929/9

0.2013

działka nr 944/47

brak

89.000,00 zł

9.000,00 zł

6.

ZG1N/00020929/9

0.0816

działka nr 944/48

brak

72.000,00 zł

7.000,00 zł

7.

ZG1N/00020929/9

0.1708

działka nr 944/51

brak

82.000,00 zł

8.000,00 zł

 

 

Podane ceny wywoławcze są cenami netto, a do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT – wg obowiązującej stawki na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art.41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221.)

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Działki nr 944/34, 944/36, 944/38, 944/45, 944/47, 944/48, 944/51 położone są na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Z dniem 1 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku - prawo wodne (Dz.U.2017.1566), zgodnie z którą, nabywca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Znajdujące się na nieruchomościach drzewa i krzewy kolidujące z planowanym zagospodarowaniem nabywcy mogą usunąć na własny koszt, po otrzymaniu decyzji zezwalającej na wycinkę wydanej przez tut. Urząd na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (j.t.Dz.U.2018.142.).
Ponadto działki nr 944/47 oraz 944/51 częściowo położone są na terenie zieleni urządzonej, w związku z czym Gmina Nowa Sól – Miasto, na wniosek nabywcy, usunie drzewa na własny koszt.

Terminy poprzednich przetargów na w/w grunty: 24.11.2017r., 19.01.2018r., 09.03.2018r., 20.04.2018r.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018r. o godzinie 12:30 w pokoju nr 2 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ulicy Parafialnej 2.

Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 4 czerwca 2018r. na konto nr 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto, PKO Bank Polski S.A. Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. W tytule wpłaty należy wpisać nr działki i ulicę. Osoby, które chcą brać udział w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość muszą wpłacić wadium na każdą nieruchomość oddzielnie.
Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał wniesione wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po przetargu na podane przez nich konto bankowe.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również „pełnomocnictwo notarialne”,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – dowody tożsamości wspólników spółki, oryginały
lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i udział
w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych – dowody tożsamości osób reprezentujących osobę prawną, oryginały
lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa.
Gmina zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z założeniem księgi wieczysteji dokonaniem w niej wpisów ponosi Nabywca.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – j.t. Dz.U.2017.2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (Dz.U.2014.1490 j.t.).
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.
Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli ulica Parafialna 2 pok. nr 5 tel. 68 4590340, pok. nr 7 tel. 68 4590343.

Sporz: D. Wróbel