Wydział gospodarki nieruchomościami

Kontakt:

tel. 68 459 03 43

 

PREZYDENT MIASTA NOWA SÓL
ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych
na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej
położonej w obrębie 1 miasta Nowa Sól
stanowiącej własność Gminy Nowa Sól – Miasto

 

KW Nr

Pow. w ha

Oznaczenie

nieruchomości

Termin zagospodarowania

Cena

wywoławcza netto

Wadium

ZG1N/00064983/5

0.0410

działka nr 967/2

obręb 1 miasta Nowa Sól

brak

25.500,00 zł

3.000,00 zł

 

 

lesna zielonogrska jpg

 

 

Podana cena wywoławcza jest ceną netto, a do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT – wg obowiązującej stawki na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art.41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221 j.t.).

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 12MN, dla którego ustala się: przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa; przeznaczenie uzupełniające: urządzenia towarzyszące, zabudowa garażowa i gospodarcza, zieleń urządzona, usługi nieuciążliwe realizowane jako lokale wbudowane.

Grunt niezabudowany oznaczony jako działka nr 967/2 nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej, z uwagi na zapisy obowiązującego w/w planu miejscowego, który wyklucza możliwość jego zabudowania budynkami o funkcji obowiązującej dla tego terenu, jak również wielkość działki oraz jej cechy geometryczne wykluczają możliwość jej zagospodarowania jako samodzielnej nieruchomości. W związku z powyższym przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego na poprawę warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2018 r. o godzinie 10:00 w pokoju nr 2 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ulicy Parafialnej 2.

Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 21 maja 2018 r. na konto nr 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto, PKO Bank Polski S.A. Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał wniesione wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po przetargu na podane przez nich konto bankowe.

Osoba zamierzająca uczestniczyć w przetargu zobowiązana jest do złożenia w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości – działki nr 967/2 w obrębie 1 miasta Nowa Sól” pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, do którego należy dołączyć:
• dowód potwierdzający spełnienie warunku ograniczenia ( aktualny wydruk z elektronicznej księgi wieczystej - stwierdzający prawo do posiadanej nieruchomości )
• kopię dowodu wniesienia wadium,
w terminie do 21 maja 2018r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12.
Treść zgłoszenia powinna zawierać datę sporządzenia, a także imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest inny podmiot.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również „pełnomocnictwo notarialne”,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – dowody tożsamości wspólników spółki, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych – dowody tożsamości osób reprezentujących osobę prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa.

Gmina zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów
w księdze wieczystej ponosi Nabywca.
Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – j.t. Dz.U.2017.2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (j.t. Dz.U.2014.1490).
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Nowej Soli ulica Parafialna 2 pok. nr 5 tel. 68 4590340, pok. nr 7 tel. 68 4590343.