Wydział gospodarki nieruchomościami

Kontakt:

tel. 68 459 03 43

Prezydent Miasta Nowa Sól
o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Nowej Soli wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej, na której jest posadowiony budynek

 

Lp.

KW Nr

Opis nieruchomości

Opis lokalu

Udział w gruncie

Stawki procentowe opłat użytkowania wieczystego

Aktualizacja opłat

Cena wywoławcza

Wadium

1.

ZG1N/00030438/3

obręb 2
miasta Nowa Sól
dz. nr 539/1
o pow. 253m2
ul. Traugutta 15/5

położenie w budynku-I piętro

dwa pokoje oraz kuchnia  o łącznej powierzchni użytkowej 35,64m2 .

WC wspólne na klatce schodowej. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,40m2

 

0,059
I-sza opłata 25%

opłaty roczne 1%

nie częściej niż 1 raz na 3 lata

 

49.000,00zł

 

5.000,00zł

2.

ZG1N/00028426/9

obręb  2

miasta Nowa Sól

dz. nr  665/2

o pow. 417m2

ul. Muzealna 32/3

budynek wpisany do rejestru zabytków pod poz. 2207

położenie w budynku- I piętro

dwa pokoje (w tym jeden z aneksem kuchennym) o łącznej powierzchni użytkowej 44,00m2.

 Do lokalu przynależy piwnica o pow. 6,82m2 oraz WC na poddaszu o pow. 2,10m2

0,113

I-sza opłata 25%

opłaty roczne 1%

nie częściej niż 1 raz na 3 lata

 

  79.000,00zł

wylicytowana cena obniżona zostanie o 50%  z tytułu wpisu do rejestru zabytków

 

8.000,00zł

 

              ul.Traugutta 15/5

 

 

                pomieszczenie przynależne - piwnica

 

           ul. Muzealna 32/3

         pomieszczenia przynależne - piwnica oraz WC

 

Muz WC

 

Poprzedni przetarg na lokal z pozycji nr. 1 odbył się w dniu: 24.11.2017r.

Przetarg odbędzie się 19 stycznia 2018r. o godzinie 900 w pokoju nr 2 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ul. Parafialnej 2.

Wadium w pieniądzu na lokal należy wnieść najpóźniej do dnia 15 stycznia 2018r. na konto nr 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto, PKO Bank Polski S.A. W tytule wadium należy podać adres nieruchomości.
Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Wniesione wadium zostanie zaliczone kupującemu na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej.Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po przetargu na podane przez wpłacającego konto bankowe.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również „pełnomocnictwo notarialne”,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – dowody tożsamości wspólników spółki, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych – dowody tożsamości osób reprezentujących osobę prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa.

Cena za lokal oraz pierwsza opłata za współużytkowanie wieczyste gruntu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Do opłat za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu doliczony zostanie podatek od towarów i usług - stawka 23%.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców –j.t. Dz.U.2016.1061) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (Dz.U.2014.1490 j.t.).

Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu.

Informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Nowej Soli pok. nr 7, tel. 68 4590343.

Oględzin lokali będzie można dokonać w następujących terminach:
28.12.2017r. – ul.Traugutta 15/5 w godzinach 1200 – 1300, ul. Muzealna 32/3 w godzinach 1300 - 1400
04.01.2018r. - ul. Traugutta 15/5 w godzinach 1200 - 1300, ul. Muzealna 32/3 w godzinach 1300 - 1400
11.01.2018r. - ul. Traugutta 15/5 w godzinach 1200 - 1300, ul. Muzealna 32/3 w godzinach 1300 - 1400