Wydział gospodarki nieruchomościami

Kontakt:

tel. 68 459 03 43

PREZYDENT MIASTA NOWA SÓL

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 2 miasta Nowa Sól przy ul. Okrężnej, stanowiących własność Gminy Nowa Sól – Miasto

Lp. KW Nr Pow. w ha Oznaczenie nieruchomości Termin zagospodarowania Cena wywoławcza netto Wadium
1. ZG1N/00027034/7 0.1621 działka nr 2/5
ul. Okrężna
obręb 2 miasta Nowa Sól
brak 48.000,00 zł 5.000,00 zł
2. ZG1N/00027034/7 0.1560 działka nr 2/6
ul. Okrężna
obręb 2 miasta Nowa Sól
brak 47.000,00 zł 5.000,00 zł

okrna04.012016

Podane ceny wywoławcze są cenami netto, a do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT – wg obowiązującej stawki na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art.41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710).

Nieruchomości położone w północnej części miasta przy ul. Okrężnej zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę usługową. Na nieruchomościach znajdują się pozostałości po obiektach gospodarczych (ruiny).
Przez działkę nr 2/5 przebiega odcinek napowietrznej linii energetycznej wraz z słupem oraz rurociąg sieci kanalizacyjnej. Przez działkę nr 2/6 również przebiega odcinek napowietrznej linii energetycznej oraz rurociąg sieci kanalizacyjnej. W związku przebiegiem sieci kanalizacyjnej nieruchomości te obciążone zostaną służebnością przesyłu na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Znajdujące się na nieruchomościach drzewa i krzewy kolidujące z planowanym zagospodarowaniem nabywcy mogą usunąć na własny koszt, po otrzymaniu potwierdzenia wcześniejszej zgody urzędu.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017r. o godzinie 1200 w pokoju nr 2 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ulicy Parafialnej 2.

Termin poprzednich przetargów: 27.06.2014r., 29.08.2014r., 03.10.2014r., 07.11.2014r, 12.12.2014r., 05.02.2015r., 12.03.2015r., 24.04.2015r., 28.05.2015r., 09.07.2015r., 28.08.2015r., 08.10.2015r., 13.11.2015r., 17.12.2015r., 28.01.2016r., 10.03.2016r., 22.04.2016r., 09.06.2016r., 21.07.2016r., 08.09.2016r., 27.10.2016r., 08.12.2016r., 19.01.2017r., 02.03.2017r.

Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2017r. na konto nr 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto, PKO Bank Polski S.A. Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. W tytule wpłaty należy wpisać nr działki i ulicę. Osoby, które chcą brać udział w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość muszą wpłacić wadium na każdą nieruchomość oddzielnie.
Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał wniesione wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po przetargu na podane przez nich konto bankowe.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również „pełnomocnictwo notarialne”,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – dowody tożsamości wspólników spółki, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych – dowody tożsamości osób reprezentujących osobę prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa.
Gmina zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z założeniem księgi wieczystej i dokonaniem w niej wpisów ponosi Nabywca.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – j.t. Dz.U.2016.1061) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (Dz.U.2014.1490 j.t.).
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.
Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli ulica Parafialna 2 pok. nr 5 tel. 68 4590340, pok. nr 7 tel. 68 4590343.