Wydział gospodarki nieruchomościami

Kontakt:

tel. 68 459 03 43

Prezydent Miasta Nowa Sól
o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Nowej Soli wraz z oddaniem we współużytkowanie
wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej, na której jest posadowiony budynek

 

Lp.

KW Nr

Opis nieruchomości

Opis lokalu

Udział w gruncie

Stawki procentowe opłat użytkowania wieczystego

Aktualizacja opłat

Cena wywoławcza

Wadium

1.

ZG1N/00027700/7

obręb 2
miasta Nowa Sól
dz. nr 656/3
o pow. 198 m2
ul. Muzealna 16/5a

budynek wpisany do rejestru zabytków pod poz. 2207

położenie w budynku-poddasze

2 pokoje, dwa pomieszczenia pomocnicze o łącznej powierzchni użytkowej 35,90 m2

WC wspólne na klatce schodowej

0,12
I-sza opłata 25%

opłaty roczne 1%

nie częściej niż 1 raz na 3 lata

30.000,00zł

wylicytowana cena obniżona zostanie o 50%   z tytułu wpisu do rejestru zabytków

3.000,00 zł

2.

ZG1N/00015900/2

obręb 2

miasta Nowa Sól

dz. nr 612/1

o pow. 398 m2

ul. Zjednoczenia 24/15

budynek wpisany do rejestru zabytków pod poz. 2235

położenie w

budynku-poddasze

3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC oraz przedpokój o

łącznej powierzchni

użytkowej 39,90 m2

0,033

I-sza opłata 25%

opłaty roczne 1%

nie częściej niż 1 raz na 3 lata

60.000,00 zł

wylicytowana cena obniżona zostanie o 50%   z tytułu wpisu do rejestru zabytków

6.000,00 zł

3.

ZG1N/00034539/9

obręb 3

miasta Nowa Sól

dz. nr 470/1

o pow. 256 m2

ul. Kuśnierska 1/2

budynek wpisany do rejestru zabytków pod poz. 2223

położenie w

budynku-I piętro

pokój i kuchnia o łącznej powierzchni

użytkowej 36,93 m2

WC wspólne na klatce schodowej

0,096

I-sza opłata 25%

opłaty roczne 1%

nie częściej niż 1 raz na 3 lata

60.000,00 zł

wylicytowana cena obniżona zostanie o 50%   z tytułu wpisu do rejestru zabytków

6.000,00 zł

4.

ZG1N/00021161/4

obręb 3

miasta Nowa Sól

dz. nr 443/1

o pow. 204m2

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8/2

położenie w

budynku-I piętro

dwa pokoje, kuchnia, łazienka z WC oraz przedpokój o łącznej

powierzchni użytkowej 54,30 m2

0,140

I-sza opłata 25%

opłaty roczne 1%

nie częściej niż 1 raz na 3 lata

55.000,00 zł

5.000,00 zł

5.

ZG1N/00019297/9

obręb 3

miasta Nowa Sól

dz. nr 234/3

o pow. 244m2

ul. Wyspiańskiego 21/7

położenie w

budynku-II piętro

dwa pokoje, kuchnia, łazienka z WC oraz przedpokój o łącznej

powierzchni

użytkowej 48,95 m2

0,098

I-sza opłata 25%

opłaty roczne 1%

nie częściej niż 1 raz na 3 lata

61.000,00 zł

6.000,00 zł

6.

ZG1N/00034545/4

obręb 2

miasta Nowa Sól

dz. nr 860/4

o pow. 693m2

ul. Wojska Polskiego 61/8

położenie w

budynku-poddasze

pokój, kuchnia i skrytka o łącznej powierzchni

użytkowej 33,24 m2

WC wspólne na klatce schodowej. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 1,37m2.

0,106

I-sza opłata 25%

opłaty roczne 1%

nie częściej niż 1 raz na 3 lata

35.000,00 zł

3.000,00 zł

7.

ZG1N/00016436/5

obręb 2

miasta Nowa Sól

dz. nr 657/2

o pow. 167m2

ul. Muzealna 11/3

położenie w

budynku-I piętro

trzy pokoje i kuchnia o łącznej

powierzchni

użytkowej 63,09 m2

WC wspólne na klatce schodowej

0,227

I-sza opłata 25%

opłaty roczne 1%

nie częściej niż 1 raz na 3 lata

68.000,00 zł

7.000,00 zł

 

ul. Muzealna 16/5a

muzealna 16 gotowy

ul. Zjednoczenia 24/15

zjednczenia got

ul. Kuśnierska 1/2

kusnierska got

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8/2

pilsudskiego 8 got

ul. Wyspiańskiego 21/7

wyspianskiego 21m7

ul. Wojska Polskiego 61/8

woj polskiego 61m8

ul. Muzealna 11/3

muzealna 11m3

Poprzednie przetargi na lokal z pozycji nr. 1 odbyły się w dniu: 27.10.2016r., 08.12.2016r, 19.01.2017r., 02.03.2017 r., na lokale z pozycji nr. 2, 3 i 4: 02.03.2017 r.

Przetarg odbędzie się 20 kwietnia 2017r. o godzinie 9:00 w pokoju nr 2 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ul. Parafialnej 2.

Wadium w pieniądzu na lokal należy wnieść najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2017r. na konto nr 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto, PKO Bank Polski S.A. W tytule wadium należy podać adres nieruchomości.
Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Wniesione wadium zostanie zaliczone kupującemu na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po przetargu na podane przez wpłacającego konto bankowe.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również „pełnomocnictwo notarialne”,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej – dowody tożsamości wspólników spółki, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych – dowody tożsamości osób reprezentujących osobę prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa.

Cena za lokal oraz pierwsza opłata za współużytkowanie wieczyste gruntu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Do opłat za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu doliczony zostanie podatek od towarów i usług - stawka 23%.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców –j.t. Dz.U.2016.1061) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (Dz.U.2014.1490 j.t.).

Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu.

Informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Nowej Soli pok. nr 7, tel. 68 4590343.

Oględzin lokalu będzie można dokonać w terminie uzgodnionym z Zakładem Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. w Nowej Soli ul. Wróblewskiego 7 (tel. 68 3872031).